SrpskiСрпскиMagyar
25.05.2020. Ponedeljak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

25.05.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

Opštinska uprava

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE

 

          Pred Opštinskom upravom Opštine Mali Iđoš, od strane Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd, pokrenut je postupak eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa prava korišćenja na nepokretnosti, i to većeg broja parcela u K.O. Feketić, K.O. Lovćenac i K.O. Mali Iđoš u cilju rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – državna granica, deonica : Novi Sad – Vrbas – Mali Iđoš – Bačka Topola – Subotica – državna granica ( Kelebija) („Službeni glasnik RS“ broj 32/17), a sve na osnovu Zakona o posebnim postupcima  radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturalnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju (''Sl. glasnik'' br.9/2020) i u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 340-2969/2020 od 22. 04.2020. godine, kojim je utvrđeno da je navedeni infrastrukturni projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju, koji zaključak je i osnov za primenu navedenog zakona. Korisnik eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa je Republika Srbija, a za potrebe ''Infrastruktura železnice Srbije Beograd'' ad Beograd.

 

Ističemo, da je u smislu člana 1. stav 3. Zakona o posebnim postupcima  radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturalnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, propisano da se svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju hitnim i svi državni organi i organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i javna preduzeća, kao i drugi organi i institicije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti.

 

Odredbe ovog zakona primenjuju se i u slučaju administrativnog prenosa na nepokretnostima za koje je utvrđen javni interes u skladu sa ovom zakonom.

 

            Predlogom za eksproprijaciju, može biti obuhvaćena i Vaša parcela na kojoj ste upisani kao vlasnik u celosti ili u suvlasništvu.

 

            Postupajući po odredbama navedenog zakona, u slučaju da je Predlogom za eksproprijaciju, obuhvaćena i Vaša parcela na kojoj ste upisani kao vlasnik u celosti ili u suvlasništvu, biće Vam dostavljen podneti Predlog zajedno sa svom propratnom dokumentacijom, kako bi se najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema istog, pisanim putem, odnosno davanjem izjave na zapisnik pred ovim organom, izjasnili o sledećem :

 

  1. Da li ste saglasni sa podnetim Predlogom  za eksproprijaciju Vaše parcele, u cilju rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – državna granica, deonica : Novi Sad – Vrbas – Mali Iđoš – Bačka Topola – Subotica.  
  2. Da li na Vašoj parceli, imate bilo kakve građevinske objekte (pa i nelegalne), useve ili zasade. Ukoliko imate, potrebno je da ih sve navedete, kako bi Vaši navodi bili uneti u rešenje o eksproprijaciji, a sve u cilju izlaska veštaka na teren radi popisa istih, te utvrđivanja pravične naknade.

 

Ukoliko se najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema dopisa sa dokumentacijom, pisanim putem ili izjavom na zapisnik pred ovim organom, ne izjasnite o Predlogu za eksproprijaciju, doneće se rešenje i bez Vašeg izjašnjenja, obzirom da ste upoznati sa podnetim Predlogom.

Po prijemu Vašeg izjašnjenja, odnosno po proteku roka za Vaše izjašnjenje, nadležni organ je u obavezi da odmah, a najkasnije u roku od  pet dana od proteka roka za izjašnjenje, uz ispunjenje i drugih uslova propisanih ovim zakonom, donese rešenje o eksproprijaciji.

Napominjemo, kada se donese rešenje o eksproprijaciji i isto postane pravosnažno, predlagač je u obavezi da u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rešenja, ovoj upravi dostavi Ponudu o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnosti. Ponuda će Vam biti prosleđena kako bi se upoznali sa istom, a radi evenutalnog zaključenja sporazuma o naknadi pred ovim organom, a ukoliko na Ponudu ne budete imali primedbi. Ukoliko pak ne budete zadovoljni Ponudom, ovaj organ će službenim putem spise predmeta dostaviti Vanparničnom odeljenju Osnovnog suda u Subotici sudska jedinica u Bačkoj Topoli radi utvrđivanja naknade.

Ističemo da je u smislu Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku  Srbiju („Službeni glasnik RS“, br.9/2020)  propisano da,  ukoliko neko pitanje nije regulisano ovim zakonom da se na takvu  pravnu situaciju  primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje eksproprijacija, opšti upravni postupak i drugi sistemski zakoni. 

S toga, ukoliko je Vaša parcela, nastala cepanjem veće parcele, radi vođenja ovog postupka, a smatrate da nemate više ekonomskog interesa da koristite preostali deo, odnosno ukoliko Vam je na preostalom delu onemogućena ili bitno otežana egzistencija,  imate mogućnost da  podnesete zahtev u skladu sa članom 10. Zakona o eksproprijaciji da Vam se ekspropriše i preostali deo nepokretnosti, odnosno parcela koja vam preostaje nakon izvršene eksproprijacije. Takav zahtev možete podneti u roku od 2 godine od završetka izgradnje objekta, odnosno završetka izvođenja radova (član 30. Zakona o eksporpijaciji).

 

Dakle, donošenje rešenja o eksproprijaciji Vaše parcele, shodno Zakonu o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ne isključuje Vaše pravo da u zakonom predviđenom roku, ukoliko smatrate da za to postoji razlozi navedeni u članu 10. Zakona o eksproprijaciji, podnesete ovoj upravi zahtev za eksproprijaciju i preostalog dela nepokretnosti12.05.2020.

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009 i  99/2011) i na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike („Sl. glasnik RS“ br. 19/2020 i 68/2020) i Odlukeo o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“ br. 15/2020 i 26/2020), koji će se održati dana 21. juna 2020. godine Opštinska uprava opštine Mali Iđoš objavljuje

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Izlaže se na Javni uvid deo biračkog spiska za teritoriju opštine Mali Iđoš u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, ulica  Glavna 32., u Uslužnom centru opštine Mali Iđoš elektronskim putem.

Obaveštavaju se birači sa teritorije opštine Mali Iđoš da do  06.06.2020. godine mogu izvršiti uvid u birački spisak, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska za teritoriju opštine Mali Iđoš u Uslužnom centru opštine Mali Iđoš, svakog radnog dana u vremenu od 07 - 15 časova.

Nakon zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (05.06.2020. godine u 24 časa) Zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku (upis, brisanje, ispravke i drugo) građani mogu podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ili preko Opštinske uprave, predajom  zaposlenom na poslovima ažuriranja biračkog spiska (Uslužni centar opštine Mali Iđoš) najkasnije 72 sata pre održavanja izbora (17.06.2020. godine do 24 časa).

           12.05.2020.

U opštini Mali Iđoš podeljeni su humanitarni paketi za 130 romskih porodica. Pomoć su obezbedili Kancelarija za inkluziju Roma i Opština Mali Iđoš kako bi se olakšalo svakodnevno život romskih porodica i još jednom pokazala solidarnost sa najranjivijim sugrađanima. Podeli su prisustvovali predsednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić i Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica. U susretu sa predstavnicima romske zajednice razgovaralo se i o poboljšanju uslova stanovanja i aktivnostima koje Opština planira u narednom periodu.11.05.2020.

O B A V E Š T E NJ E

o prijemu stranaka

 

Nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji počev od 11.05.2020. godine stranke mogu i lično da se obrate u Uslužni centar Opštinske  uprave opštine Mali Iđoš.

Stranake  primamo pojedinačno od 08,00 do 13,00 časova uz obavezno pridržavanje sledećih mera prevencije radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19:

  1. 1.     Ulazak u opštinsku zgradu je moguć samo uz obavezno nošenje zaštitne maske.
  2. 2.     Nakon ulazka u zgradu obavezno treba da se pređe  preko postavljene dezobarijere za obuću.
  3. 3.     Prilikom ulaska i nakon izlaska iz zgrade obavezno je dezinfikovati ruke dozerom postavljenim pored ulaza u opštinsku zgradu i u Uslužnom  centru.
  4. 4.      U Uslužnom centru istovremeno može da se zadržava samo jedna stranka.
  5. 5.     Prilikom čekanja reda  ispred opštinske zgrade, u dvorištu ili u hodniku obavezno je držati rastojanje od 2 metara.

Radi  očuvanja zdravlja građana opštine i zaposlenih u Opštinskoj upravi preporučujemo obraćanje stranaka putem telefona i emaila.

+381 24 4 730 010

ou.maliidos@gmail.comArhiva >>>