SrpskiСрпскиMagyar
16.09.2021. Četvrtak

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Javni pozivi i oglasi u 2019-2020

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐO
ŠOPŠTINA MALI IĐOŠ

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za privredu,  poljoprivredu, urbanizam,

građevinarstvo, zaštitu životne sredine,

komunalno-stambene poslove

Broj: 353-34-1/2020-05

Datum: 24.11.2020.

M a l i   I đ o š

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo,

zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove

oglašava

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU


URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA

IZGRADNJU EKONOMSKOG OBJEKTA ZA TOV SVINJA P+0

NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 6391, 6392 I 6393 K.O. MALI IĐOŠ

 

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš (kancelarija br. 21), u ul. Glavna br. 32 od 02. do 08. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 8 do 13 časova, odnosno na zvaničnoj internet stranici www.maliidos.com .

Podnosilac zahteva za potvrđivanje Urbanističkog projekta je „ŽIVINASTIJA“ TR, ČABA FEJEŠ PR, iz Malog Iđoša, ul. Topolski put br. 66.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „ARHITOP“ DOO iz Bačke Topole, ul. Maršala Tita br. 92.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odeljenju za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, ul. Glavna br. 32, Mali Iđoš, najkasnije do 08. decembra 2020. godine.

Oglas se objavljuje na zvaničnoj inetrnet stranici www.maliidos.com, na zvaničnoj oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, kao i na info kanalu kablovske televizije SZR „Domboš TV“ iz Malog Iđoša.

 

 OPŠTINSKA UPRAVA

 MALI IĐOŠ 

Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 37/2020), Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana 28.08.2020. godine raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za priznavanje prava na participaciju u putnim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u šk. 2020/2021 godini

 

I

Opština Mali Iđoš vrši participaciju u putnim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji Opštine Mali Iđoš:

  1. A.    Participacija u putnim troškovima učenika osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš koji redovno putuju od mjesta stanovanja do mjesta škole radi pohađanja nastave          

 

Uslovi za priznanje prava na participaciju:

1. da je redovan učenik osnovne ili srednje škole;

2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš.

Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u putnim troškovima.

A/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtjev - OPŠTA:

1. Zahtjev za priznavanje prava – (preuzima se  sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u Uslužnom centru);      
            2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole ili osnovne škole;         
3. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja;

4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja.

A/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA:


1. Učenik, koji je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć pored  dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa dostavlja fotokopiju pravosnažnog važećeg rјešenja o priznatom pravu na novčanu pomoć.  


2. Vukovci osnovnih škola u šk. 2019/2020. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa,  prilažu i fotokopiju Vukove diplome.

3. Đaci generacije osnovnih škola u šk. 2019/2020. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa,  prilažu i dokaz o svojstvu đaka generacije.

4. Učenici srednjih škola sa prosijekom iznad 4,50  i sa 5,00 odnosno 8. razred osnovne škole sa prosijekom iznad 4,50, pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa prilažu fotokopiju svjedočanstva iz srednje škole, odnosno svedočanstva o završenom 8. razredu osnovne škole a original se podnosi na uvid službenom licu koji vodi postupak.

5. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su korisnici prava na dječji dodatak, pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa, podnose fotokopiju pravosnažnog  i važećeg Rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak.

            NAPOMENA: Učenik ima pravo da dobije participaciju samo po jednom osnovu.

II

 

Participacija navedenih troškova iz člana 2. stav 2. Pravilnika, učenicima srednjih i osnovnih škola vrši se tokom školske godine (9 mjeseci), osim za vrijeme ljetnjeg i zimskog raspusta.

III

            Dokumentacija se predaje lično ili preko pošte Opštinskoj upravi Opštine Mali Iđoš (U Lovćencu i Feketiću može se predati i u mjesnim kancelarijama).  Adresa: Opština Mali Iđoš, 24321 Mali Iđoš, Glavna br. 32;

            Zahtjevi se predaju počev od  28.08.2020. godine do 27.09.2020. godine

            O priznanju prava i visini učešća u troškovima odlučuje nadležno Odjeljenje rješenjem u roku od 15 dana od prijema cjelokupne dokumentacije.

 

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš                                                                Predsjednik Opštinskog vijeća

Opštinsko vijeće                                                                                 Marko Lazić 
Broj: 
06-38-3/2020-01

Dana: 28.08.2020. godine 
Mali Iđoš
  

 OGLAS

 za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda


 

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 i 3/2020) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana 26.02.2020. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI IĐOŠ
i raspisuje
O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 


 JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNjU U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 


J A V N I O G L A S
O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠJ A V N I O G L A S
O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI IĐOŠ
i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 


POZIV

Pokreće se upravni postupak po službenoj dužnosti radi rušenja objekta


OBAVEŠTENJE

o Sazivanju javne rasprave o nacrtu lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti opštine Mali Iđoš za period 2019-2020. godinu


OGLAS

za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda


 

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15, 80/17  i 95/18–dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine  MALI IĐOŠ je dana 11.09.2019. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 

 

 

 


Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019), Opštinsko veće opšine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/2020 godini

Dokumenta za preuzimanje:

 

Javni oglas na crnogorskom jeziku

Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019), Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/2020 godini

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. Zakon, 108/2016, 113/2017) člana 6., 7. i 12. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupci javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda(„Službeni glasnik RS, broj 16/2018), člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 16/2008) Opštinsko veće opštine Mali Iđoš, dana 05.08.2019. godine donosi

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

i raspisuje

JAVNI OGLAS
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-3/2019-05
Datum: 02.07.2019. godine

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2020. GODINU

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-4/2019-05
Datum: 02.07.2019.

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2020. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“,  br. 16/2018), člana 46. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018) i člana 64. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš“ br. 7/2019) na sednici Opštinskog veća Opštine Mali Iđoš održanoj dana 18.04.2019. godine doneta je

ODLUKA
o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti parc. br. 2381 i parc. br. 2382 k.o. Mali Iđoš u javnoj svojini opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

i raspisuje

OGLAS
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 1 seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja

Dokumenta za preuzimanje:

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine Mali Iđoš ili putem pošte na adresu: ul. Glavvna br. 32, 24321 Mali Iđoš sa napomenom „Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 5 - seoske kuće.”

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 20. april 2019. godine.