SrpskiСрпскиMagyar
05.12.2021. Nedelja

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

12.05.2020.

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009 i  99/2011) i na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike („Sl. glasnik RS“ br. 19/2020 i 68/2020) i Odlukeo o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“ br. 15/2020 i 26/2020), koji će se održati dana 21. juna 2020. godine Opštinska uprava opštine Mali Iđoš objavljuje

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Izlaže se na Javni uvid deo biračkog spiska za teritoriju opštine Mali Iđoš u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, ulica  Glavna 32., u Uslužnom centru opštine Mali Iđoš elektronskim putem.

Obaveštavaju se birači sa teritorije opštine Mali Iđoš da do  06.06.2020. godine mogu izvršiti uvid u birački spisak, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska za teritoriju opštine Mali Iđoš u Uslužnom centru opštine Mali Iđoš, svakog radnog dana u vremenu od 07 - 15 časova.

Nakon zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (05.06.2020. godine u 24 časa) Zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku (upis, brisanje, ispravke i drugo) građani mogu podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ili preko Opštinske uprave, predajom  zaposlenom na poslovima ažuriranja biračkog spiska (Uslužni centar opštine Mali Iđoš) najkasnije 72 sata pre održavanja izbora (17.06.2020. godine do 24 časa).

           12.05.2020.

U opštini Mali Iđoš podeljeni su humanitarni paketi za 130 romskih porodica. Pomoć su obezbedili Kancelarija za inkluziju Roma i Opština Mali Iđoš kako bi se olakšalo svakodnevno život romskih porodica i još jednom pokazala solidarnost sa najranjivijim sugrađanima. Podeli su prisustvovali predsednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić i Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica. U susretu sa predstavnicima romske zajednice razgovaralo se i o poboljšanju uslova stanovanja i aktivnostima koje Opština planira u narednom periodu.11.05.2020.

O B A V E Š T E NJ E

o prijemu stranaka

 

Nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji počev od 11.05.2020. godine stranke mogu i lično da se obrate u Uslužni centar Opštinske  uprave opštine Mali Iđoš.

Stranake  primamo pojedinačno od 08,00 do 13,00 časova uz obavezno pridržavanje sledećih mera prevencije radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19:

  1. 1.     Ulazak u opštinsku zgradu je moguć samo uz obavezno nošenje zaštitne maske.
  2. 2.     Nakon ulazka u zgradu obavezno treba da se pređe  preko postavljene dezobarijere za obuću.
  3. 3.     Prilikom ulaska i nakon izlaska iz zgrade obavezno je dezinfikovati ruke dozerom postavljenim pored ulaza u opštinsku zgradu i u Uslužnom  centru.
  4. 4.      U Uslužnom centru istovremeno može da se zadržava samo jedna stranka.
  5. 5.     Prilikom čekanja reda  ispred opštinske zgrade, u dvorištu ili u hodniku obavezno je držati rastojanje od 2 metara.

Radi  očuvanja zdravlja građana opštine i zaposlenih u Opštinskoj upravi preporučujemo obraćanje stranaka putem telefona i emaila.

+381 24 4 730 010

ou.maliidos@gmail.com04.05.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ                                
BR.: V 820-1-10/2020

Dana 04.05.2020.  godine

Mali Iđoš

 

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš” broj 07/2019) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš dana 04.05.2020. godine donosi

ZAKLJUČAK         

 

Član 1.

Dozvoljava se pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju hrane i pića, da tu delatnost odnosno pružanje usluge mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše i neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovim zaključkom i utvrđenih aktom poslodavca, počev od 04. maja 2020. godine. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u delatnosti dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere, ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu, nastaviti sa priređivanjem igara u objektima čija površina nije veća od 400 m2 pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti SOVID-19 izazvane virusom SARS-SoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, (obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica, kako od strane zaposlenih, tako i od korisnika usluga, bez mogućnosti posluživanja hrane, odnosno pića) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji su sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Dozvoljava se boravak u svim parkovima i javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti SOVID-19 izazvane virusom SARSSoV-2, ne sme biti više od 5 osoba, održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica najmanje dva metra, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica i druge preventivne mere za sprečavanje širenja zarazne bolesti.

 

Član 2.

 

Ovaj Zaključak se primenjuje od 04.05.2020. godine.

 

Član 3.

Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Komandant štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš
Marko Lazić29.04.2020.

 

 

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/20), Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti covid-19 („Službeni glasnik RS“, broj 37/20), člana 27a. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13, 63/13-ispravka,108/13,142/14,68/15-dr.zakon,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19 i 72/19) i člana 63. stav 1. tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 7/19) Opštinsko veće opštine Mali Iđoš dana 27.04.2020. godine donelo je

 

ODLUKU

O NAČINU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA

POSLOVNE PROSTORE U JAVNOJ

SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

U TOKU VANREDNOG STANJA

 

Član 1.

 

            Ovom Odlukom uređuju se načini utvrđivanja visine zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini opštine Mali Iđoš, kao i način izmirenja obaveza po osnovu stvarnih troškova korišćenja ovih poslovnih prostora koji su utvrđeni ugovorom o zakupu poslovnog prostora, za mesece april i maj 2020. godine.

 

Član 2.

 

            Zakupcima poslovnih prostora u svojini opštine Mali Iđoš, kojima je naredbama opštinskog štaba za vanredne situacije ili Odlukom Vlade Republike Srbije, a vezano  za proglašeno vanredno stanje, zabranjeno obavljanje delatnosti za vreme trajanja vanrednog stanja, umanjuje se ugovorena zakupnina za mesece april i maj 2020. godine u iznosu od 100%.

            Zakupcima poslovnih prostora u svojini opštine Mali Iđoš, kojima nije naredbama opštinskog štaba za vanredne situacije ili Odlukom Vlade Republike Srbije, a vezano za proglašeno vanredno stanje,  zabranjeno obavljanje delatnosti za vreme trajanja vanrednog stanja, umanjuje se ugovorena zakupnina za mesece april i maj 2020. godine u iznosu od 50%.

 

Član 3.

 

            Zakupci poslovnih prostora iz člana 2. ove Odluke kojima je umanjena ugovorena zakupnina za mesece april i maj 2020. godine dužni su isplatiti puni iznos stvarnih (režijskih) troškova za ove mesece.

 

 

 

 

 

 

Član 4.

 

            Zakupodavac opština Mali Iđoš je dužna da fakturu za zakupninu poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Mali Iđoš za mesec mart 2020. godine obračuna u ugovorenom iznosu, kao i stvarne troškove, u celosti.

 

 

Član 5.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

 

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš                                          Predsednik Opštinskog veća Opštinsko veće                                                      
Br.: 06-24-1/2020-01                                                               Marko Lazić
Dana: 27.04.2020. godine
Mali Iđoš
       

 27.04.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ                                
BR.: V 820-1-9/2020

Dana 27.04.2020.  godine

Mali Iđoš

 

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš” broj 07/2019) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš dana 27.04.2020. godine donosi

ZAKLJUČAK         

 

Član 1.

Dozvoljava se privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku, počev od 27. aprila 2020. godine da na teritoriji opštine Mali Iđoš, obavlja delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluga fitnes klubova i teretana, solarijuma, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanja lica i tela pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Član 2.

Ovaj Zaključak se primenjuje od 27.04.2020. godine. Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće, pored nadležnih republičkih organa i nadležni organi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš.

 

Član 3.

Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Komandant štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš
Marko Lazi
ć24.04.2020.

Izašao je dvadesetpeti broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".21.04.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ                                
BR.: V 820-1-7/2020

Dana 20.04.2020.  godine

Mali Iđoš

 

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš” broj 07/2019) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš dana 20.04.2020. godine donosi

 

NAREDBU   

 

Član 1.

 

Poslodavci na teritoriji opštine Mali Iđoš u oblasti građevinarstva koji su za vreme vanrednog stanja proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, odnosno posle 15. marta 2020. godine obustavili rad mogu da nastave sa radom od 21. aprila 2020. godine, u najvećem mogućem kapacitetu, uz primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Zaposleni su dužni da se pridržavaju uputstava odgovornog lica kod poslodavca i da primenjuju propisane, odnosno utvrđene mere koje se odnose na upotrebu sredstava za ličnu zaštitu.

Poslodavci na teritoriji opštine Mali Iđoš u oblasti pružanja usluga (npr. vulkanizeri, automehaničari, obućari, krojači, hemijsko čišćenje, škole za obuku vozača motornih vozila i sl.) i u oblasti trgovine na malo (npr. knjižare, trgovci automobilima, motorima, biciklima, tehničkom robom, građevinskim materijalom i sl.) mogu da nastave sa radom od 21. aprila 2020. godine  u najvećem mogućem kapacitetu, osim onih kojima je zabranjeno da obavljaju delatnost zbog toga što priroda njihove delatnosti podrazumeva okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno blizak kontakt između pružaoca i primaoca usluge (npr. frizerske usluge, saloni lepote, teretane i sl.), te predstavljaju povećanu opasnost od širenja zarazne bolesti. Nastavkom rada poslodavci su dužni da zaposlenima i korisnicima usluga obezbede, odnosno omoguće primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih tj. korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (držanje socijalne distance, dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pijace na teritoriji opštine Mali Iđoš koje su za vreme vanrednog stanja proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, odnosno posle 15. marta 2020. godine obustavili rad, mogu da nastave sa radom od 21. aprila 2020. godine. Nastavkom rada poslodavci – upravljači pijace dužni su da zaposlenima i korisnicima usluga (zakupcima tezgi i posetiocima, odnosno kupcima) obezbede, odnosno omoguće primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih tj. korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (držanje socijalne distance, dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Korisnici usluga (zakupci tezgi i posetioci, odnosno kupci) dužni su da se pridržavaju uputstava zaposlenih na pijaci i da primenjuju propisane, odnosno utvrđene mere koje se odnose  na održavanje socijalne distance i upotrebu sredstava za ličnu zaštitu.

 

Član 2.

 

Ova Naredba se primenjuje od 21.04.2020. godine. Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće, pored nadležnih republičkih organa i nadležni organi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš.

 

Član 3.

Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Komandant štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš

Marko Lazić16.04.2020.

Kontakt telefoni za izdavanje potvrda za kretanje:

Mali Iđoš - Šipoš Tibor 0648489444

Lovćenac - Radoslav Brkljač 0641585393

Feketić - Juhas Atila 064112670014.04.2020.

Dtd Agrar Lovćenac Doo Bački Jarak je donirao Domu Zdravlja "Dom Zdravlja Šandor" Mali Iđoš :

Gel za dezinfekciju 65 ml -  144 kom

Asepsol 5l kanister - 24 kom

Bella Oplemenjivač 5,0 l - 24 kom

Klif 5,0l - 10 kom

Yucosept 5,0l - 24 kom

Tečni sapun 5l - 10 kom

Pp Aktiv po kg - 200 kg